Dotácie Ministerstva školstva SR na roky 2012 - 2013

21.07.2011 07:30

Predpokladané oblasti regionálneho školstva, v ktorých sa budú poskytovať dotácie v roku 2012 a 2013

V roku 2012 sa predpokladajú dotácie v týchto oblastiach a v tejto výške:

 

Oblasť podľa § 6c zákona č. 597/2003 Z. z.   Objem finančných prostriedkov vyčlenený na poskytnutie dotácie v eurách
Obnova výchovy a vzdelávania - § 6c ods. 1 písm. a) a § 4d ods. 1 písm. i) 74 463
Podpora výchovy a vzdelávania v materských školách s podporou informačných a komunikačných technológií, modernizácia a obnova učebných pomôcok „Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2012“ - § 6c ods. 1 písm. a) a § 4d ods. 1 písm. a) a d) 200 000
Enviroprojekt - § 6c ods. 1 písm. a) a § 4d ods. 1 písm. f) 25 000
Podpora vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení - § 6c ods. 1 písm. c)  200 000
Podpora tvorby modelov vzdelávacích projektov pre školy (databanka vzdelávacích modelov pre MŠ, ZŠ, SŠ) - § 6c ods. 1 písm. a) a § 4d ods. 1 písm. i) 100 000
„VČAS ZAČAŤ – ÚČINNE POMOCŤ“
Podpora skvalitnenia zabezpečovania starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ďalšej starostlivosti prostredníctvom vydávania publikácií a dátových nosičov pre školy a školské zariadenia využívaných ako doplnok k učebniciam a zabezpečením prepisu publikácií využívaných ako doplnok k učebniciam do foriem vhodných z hľadiska možnosti vnímania žiakov so zdravotným znevýhodnením - § 6c ods. 1 písm. d) a f)
30 000
Podpora  rovnosti príležitostí pre rómske deti predškolského veku prostredníctvom formálneho i neformálneho vzdelávania - § 6c ods. 1 písm. a) a § 4d ods. 1 písm. d) 85 000

 

V roku 2013 sa predpokladajú dotácie v týchto oblastiach a v tejto výške:

 

Oblasť podľa § 6c zákona č. 597/2003 Z. z.   Objem finančných prostriedkov vyčlenený na poskytnutie dotácie v eurách
Obnova výchovy a vzdelávania - § 6c ods. 1 písm. a) a § 4d ods. 1 písm. i) 74 463
Podpora výchovy a vzdelávania v materských školách s podporou informačných a komunikačných technológií, modernizácia a obnova učebných pomôcok „Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2012“ - § 6c ods. 1 písm. a) a § 4d ods. 1 písm. a) a d) 200 000
Enviroprojekt - § 6c ods. 1 písm. a) a § 4d ods. 1 písm. f) 25 000
Podpora vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení - § 6c ods. 1 písm. c)  200 000
Podpora tvorby modelov vzdelávacích projektov pre školy (databanka vzdelávacích modelov pre MŠ, ZŠ, SŠ) - § 6c ods. 1 písm. a) a § 4d ods. 1 písm. i) 100 000
„VČAS ZAČAŤ – ÚČINNE POMOCŤ“
Podpora skvalitnenia zabezpečovania starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ďalšej starostlivosti prostredníctvom vydávania publikácií a dátových nosičov pre školy a školské zariadenia využívaných ako doplnok k učebniciam a zabezpečením prepisu publikácií využívaných ako doplnok k učebniciam do foriem vhodných z hľadiska možnosti vnímania žiakov so zdravotným znevýhodnením - § 6c ods. 1 písm. d) a f)
30 000
Podpora  rovnosti príležitostí pre rómske deti predškolského veku prostredníctvom formálneho i neformálneho vzdelávania - § 6c ods. 1 písm. a) a § 4d ods. 1 písm. d) 85 000

Viac...