Čistý chotár 2013

29.07.2013 20:16

 

S p r á v a

 

o aktivite „Čistý chotár“ – 2. ročník, vyhlásenej dňa 14. 3. 2013

v dobe 31. 3. – 22. 4. 2013

 

Aktivita „Čistý chotár“ sa stretla na území MAS Podhoran s pochopením a pozitívnym prístupom jeho obyvateľov. Preto bol na výročnej členskej schodzi OZ Podhoran schválený návrh druhého ročníka tejto súťaže. Pripravené  plagáty boli rozdané do každej obce. výsledkom tejto súťaže sú zlikvidované divoké skládky, vyčistené priekopy vedľa ciest, upravené verejné priestranstvá, priestranstvá  pri vodných plochách a pod. S veľkou spokojnosťou môžeme konštatovať, že do súťaže sa zapojilo veľa mladých ľudí ako i žiakov.  Tu je aj záruka, že sa touto aktivitou pôsobilo aj výchovne na mladú generáciu, ktorá bude pokračovať v udržiavaní zdravého a čistého životného prostredia.

      Do tejto súťaže sa zapojili všetky obce z územia miestnej akčnej skupiny Podhoran. Toto je radostné konštatovanie, pretože oproti prvému ročníku pribudli ďalšie  2 obce, ktorým sa v prvom ročníku nepodarilo brigády zorganizovať. Súťaž si už medzi obyvateľmi Podhoranu našla svojich priazdnivcov, okrem toho, že dbajú, aby ich okolie bolo čisté, aby sa tu dobre cítili, nevznikali divoké skládky a nezanášali sa odpadkami priekopy a chodníčky vznikla medzi nimi aj zdravá súťaživosť.

Prvý ročník bol skúšobným, ale aj propagačným – jeho výsledky sa vyhlasovali na Festivale Podhoranu dňa 8. septembra 2012 v Jablonici, kde si každý starosta prevzal malú sošku so symbolom stromu. Boli vyhlásené prvé tri miesta a ostaní boli zahrnutí do jednej skupiny, teda spolu aj s tými, ktorý sa súťaže nezúčastnili. Pre nich to malo byť povzbudenie, čo napokon prinieslo aj očakávaný výsledok. Ku keramickému stromčeku so symbolom dvoch listov, tak ako máme v našom logu zhotoveného našou miestnou keramikárkou Luckou Nižnánskou z Hradišťa pod Vrátnom im pribudli v jarnom období aj skutočné živé stromčeky – lipy malolistej. Stromčeky boli zakúpené po odporúčaní výkonného orgánu a prieskumu trhu zo záhradníctva vo Veľkom Bieli,  rozvezené po všetkých obciach nášho regionu.

Do každej jednej obce bola dodaná lipka s tromi kolíkmi a 1 polkolíkom ako aj inštruktáž k výsadbe. V nietorých obciach si zo sadenia líp urobili malú slávnosť. Väčšinou boli sadené do centra obce, na školské dvory alebo k športovým areálom. Ešte im budú dodané malé tabuľky s nápisom Lipa malolistá – súťaž Čistý chotár – 2012. Tieto by mali byť osadené na väčšom kameni – skale pri lipe, aby to pozitívne pôsobilo na občanov regionu a tým si pestovali vzťah k životnému prostrediu .   

Zmysel tejto akcie ako aj jeho uvedomenie si u našich občanov môžme vidieť aj na štatistike.

 

Pre porovnanie oboch ročníkov uvádzam:

 

Predmet

2012

2013

Počet zúčastnených obcí

12

14

Počet brigádnikov - dobrovoľníkov

1 645

1 695

Množstvo vyzbieraného odpadu v tonách

162,5

142

Zapojené organizácie

63

75

 

Cieľom súťaže bolo zmobilizovať všetky sily k vyčisteniu chotárov a naučiť občanov šetrne pristupovať  k životnému prostrediu. Nejedná sa o súťaž o najvyšiu kopu odpadu, ale o najčistejší chotár. Chceme, aby obyvatelia nášho regiónu žili v súlade a harmónii s prírodou, aby si ju vážili a udržiavali v dobrom stave. Potom sa tu bude dobre bývať, zdravo žiť, lebo poriadok v prírode je aj poriadok v človeku.

Tiež  to nie je  súťaž o získanie hodnotnej ceny, ale je to súťaž o zmenu myslenia a prístupu ľudí k prírode, aby sme nežili na jednom veľkom smetisku, ale v čistom a zdravom prírodnom prostredí.

Všetkým, ktorí sa pričinilo o väčšiu čistotu a poriadok okolo nás, ďakujem a želám veľa krásnych chvíľ v prírode.

 

Zapísala: Ing. K. Jablonická