Alternatívne zdroje energie vo vidieckej turistike

05.10.2012 12:00

V dňoch 25. – 27. 9. 2012 sa konala zahraničná exkurzia do Moravskej obce Hostětín. Regionálne pracovisko NSRV pre Trnavský a Bratislavský kraj umožnilo 17 účastníkom z území svojich MAS (Podhoran, Dudváh, Stará čierna voda) a pracovníkom VÚC Nitrianskeho samosprávneho kraja, aby absolvovali u našich susedov na Morave 3 - dňový program venovaný tematike využitia  alternatívnych zdrojov energie vo vidieckej turistike. Prednášková časť exkurzie sa konala v obci Hostetín v ekologickom centre Veronika, kde bola celá exkurzia aj ubytovaná. Účastníci si mali možnosť vypočuť prednášky na témy využívania alternatívnych zdrojov energie z ohľadom na možnosti cestovného ruchu vo vidieckom prostredí s následnými ukážkami  a príkladmi dobrej praxe. Obec Hostětín leží na úpätí Bielych Karpát v údolí potoka Kolelač. Žije tu približne 240 obyvateľov. Svoju slávu obec získala vďaka realizácii veľkého množstva projektov, založených na využívaní miestnych zdrojov a technológií šetrných k životnému prostrediu. Funguje tu koreňová čistiareň odpadových vôd a väčšinu domov vykuruje obecná výhrevňa na drevnú štiepku. Na niekoľkých domoch sú nainštalované slnečné kolektory a od roku 2000 občianske združenie Tradície Bielych Karpát tu vyrába v miestnej muštárni  jablčný mušt. Hostětín má však aj iné atraktivity, ktoré môže ponúknuť  svojim návštevníkom. Obcou prechádza  Bojkovický náučný chodník, ktorý sa napája na sieť existujúcich peších turistických trás. Od roku 2005 obcou vedie turistická značka, ktorá sa napája na hraničnú "červenú hrebeňovku".  Pre turistov sú lákavé aj drevené sochy v krajine, rozmiestnené v okolí Hostětína a susedných obcí. Tieto umelecké diela splynutia s prírodou vznikli pri česko-slovenskom  sochárskom sympóziu v roku 2002. V rámci prezentácie úspešne zrealizovaných projektov sme navštívili domov dôchodcov v Nezdeniciach (využitie solárnych kolektorov na ohrev úžitkovej vody), materskú školu v obci Pitín (zateplenie MŠ podľa pasívneho štandardu s použitím prírodných materiálov), kotolňu K3 v mestečku Slavičín (centrálne vykurovanie obce pomocou biomasy) a centrálnu kotolňu v mestečku Brumov - Bylnice (vykurovanie biomasou - drevnou štiepkou). Všetky tieto projekty boli realizované za pomoci rôznych fondov EÚ.  Ako účastníci exkurzie sme mali možnosť  inšpirovať sa, načerpať nové nápady a hlavne „chytiť vlastnými rukami“ a vidieť vlastnými očami to, čo sa podarilo vo vidieckom prostredí našim susedom. Exkurziu hodnotím ako úspešnú a prínosnú pre každého zúčastneného. Nemali by sme zabúdať na prírodu a ekologické myslenie pri rozvoji našich miest a obcí, ale naplno zhodnocovať  a využívať všetky formy energie, ktoré nám ponúka šetrným spôsobom. Na Morave v okolí obce Hostětín sme mohli vidieť , že rozvoj územia, jeho prosperita a atraktivita sa dajú šikovným spôsobom robiť  ekologicky,  prijateľným spôsobom neškodiac  životnému prostrediu.

 

FOTOGALÉRIA:

foto:Peter Fiala