Aktualizácia výziev na predkladanie ŽoNFP z PRV op. 4.2.

12.12.2019 18:58

Aktualizácia č.1 Výziev - opatrenie 4.2 /9_MRR a 10_VRR

Miestna akčná skupina PODHORAN (MAS PODHORAN) oznamuje, že aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov. kód výziev:

MAS_025/4.2./9­_MRR a MAS_ 025/4.2./10_VRR.

Touto aktualizáciou č. 1 MAS PODHORAN v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedocháda k podtanej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 31.3.2020 Aktualizáciou výzvy sa na základe platnosti a účinnosti Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, mení sa príloha č.1 Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku LEADER verzia 1.2 a súvisiace prílohy. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 12.12.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Príručka pre príjmateľa NFP Leader verzia 1.2 a súvisiace prílohy sú k dispozícii v záložke  Výzvy CLLD, Výzvy PRV, pod jednotlivými výzvami.

 

Touto aktualizáciou č. 1 MAS PODHORAN v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č.
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k
podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného
časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti
o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum
uzavretia výzvy na 31.03.2020.
Aktualizáciou výzvy sa na základe platnosti a účinnosti Príručky pre prijímateľa nenávratného
finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora
na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, mení sa príloha č.1 Príručka pre
prijímateľa nenávratného finančného príspevku LEADER verzia 1.2 a súvisiace prílohy.
Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle
MAS, t. j. od 12.12.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP
predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.