Aktualizácia výziev č. 1- opatrenia 7.4/1_MRR a 2_VRR

18.12.2019 19:57

Aktualizácia výziev č. 1- opatrenia 7.4/1_MRR a 2_VRR

Miestna akčná skupina PODHORAN (MAS PODHORAN) oznamuje, že aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry  súvisiacej infraštruktúry, kód výziev MAS_025/7.4/1_MRR a MAS_ 025/7.4./2_VRR.

Touto aktualizáciou č. 1 MAS PODHORAN v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č.

292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k

podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného

časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti

o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum

uzavretia výzvy na 31.12.2019.

Aktualizáciou výzvy sa na základe platnosti a účinnosti Príručky pre prijímateľa nenávratného

finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora

na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, mení sa príloha č.1 Príručka pre

prijímateľa nenávratného finančného príspevku LEADER verzia 1.2 a súvisiace prílohy.

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle

MAS, t. j. od 12.12.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP

predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Touto aktualizáciou č. 1 MAS PODHORAN v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti

o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 31.12.2019Aktualizáciou výzvy sa na základe platnosti a účinnosti Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora

na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, mení príloha č.1 Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku LEADER verzia 1.2 a súvisiace prílohy. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 18.12.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Príručka pre príjmateľa NFP Leader verzia 1.2 a súvisiace prílohy sú k dispozícii v záložke  Výzvy CLLD, Výzvy PRV, pod jednotlivými výzvami.