MAS_025/7.4/35_VRR

11.07.2024 13:53

Miestna akčná skupina  Podhoran 

vyhlasuje výzvu na predkladnie

 žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 pre podopatrenie PRV

 

7.4. PODPORA NA INVESTÍCIE DO VYTVÁRANIA, ZLEPŠOVANIA ALEBO ROZŠIROVANIA MIESTNYCH ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB RE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO VRÁTANE VOĽNÉHO ČASU A KULTÚRY A SÚVISIACEJ INFRAŠTRUKTÚRY

 (Bratislavský kraj)

 

Vyhlásenie výzvy: 15.7.2024

Uzatvorenie výzvy: 6.9.2024

 

Prílohy k výzve na stiahnutie

Výzva MAS - CLLD - MAS_025/7.4/35_VRR.pdf 

 

 Výzva na stiahnutie