Pozvánka na členskú schôdzu OZ Podhoran

06.02.2015 09:10

 

VEC: Pozvánka na členskú schôdzu OZ Podhoran

 

         Výkonný výbor Občianskeho združenia Podhoran v súlade so stanovami združenia  zvoláva Výročnú členskú schôdzu ako najvyšší orgán združenia na deň

 

12. februára 2015 o 15,00 hod. v Plaveckom Petri

Miesto konania: Kultúrny dom  (Obecný úrad Pl. Peter)

Program: 1. Otvorenie – voľby overovateľov zápisnice – schválenie programu

                2. Správa o činnosti združenia od VČS

                3. Správa o čerpani finančných prostriedkov na implementáciu ISRU

                4. Rozpočet – čerpanie 2014  a návrh rozpočtu na 2015

                5. Plán aktivít na rok 2015   - diskusia

                6. Vystúpenie hosťa – p. Radim Sršeň, predseda ELARD-u, k novému

                    rozpočtovnému obdobiu a fungovanie MAS v rokoch 2014 - 2020

                7. Rôzne  - Informácia o podaných projektoch

                                - Súťaž Čistý chotár 2015

                                - Festival Podhoranu v Jablonovom

                                - informácia o členskej základni, vylúčenie a prijatie členov,

                                - školenie k VO, MS 2014, 2% z DP, Filmy pod hradom, Aktualizácia 

                                  stanov OZ Podhoran, prijatie nových členov

                8. Uznesenia      

                9. Záver

                           

     Veríme, že si nájdete čas a ako riadny člen sa členskej schôdze zúčastníte. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

                                                                                                      

 

 

                                                                                       Mgr. Peter Švaral

                                                                                       Predseda združenia