Oznámenie o vyhlásení Výzvy na predkladanie žiadostí

10.07.2020 11:22

Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran (dalej len "MAS") vyhlasuje 

Výzvu na predkladnie Źiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie miesnteho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020

 

Výzva MAS_025/7.5./16_VRR

 

podopatrenie PRV 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (Bratislavský kraj).

Vyhlásenie výzvy: 10.07.2020

Uzatvorenie výzvy: 9.10.2020

prílohy: TU