Vyhlásenie výzvy MAS_025_7.5/6_VRR

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.5.2019Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.5.2019Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.5.2019Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/

Kód výzvy: MAS_025_7.5/6_VRR

Aktualizácia č.1 Výzvy - opatrenie 7.5 /6_VRR

Touto aktualizáciou č. 1 MAS PODHORAN v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č.
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k
podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného
časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti
o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum
uzavretia výzvy na 31.12.2019.
Aktualizáciou výzvy sa na základe platnosti a účinnosti Príručky pre prijímateľa nenávratného
finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora
na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, mení príloha č.1 Príručka pre
prijímateľa nenávratného finančného príspevku LEADER verzia 1.2 a súvisiace prílohy.
Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle
MAS, t. j. od 12.12.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP
predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.
 
Projektové výzvy
Aktualizácia č.1 Výziev - opatrenie 7.5 /5_MRR
a 6_VRR
Miestna akčná skupina PODHORAN (MAS PODHORAN) oznamuje, že
aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného
komunitou (Stratégia CLLD) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre
opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických
informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie,
kód výziev MAS_025/7.5/5_MRR a MAS_ 025/7.5./6_VRR.
Touto aktualizáciou č. 1 MAS PODHORAN v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č.
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k
podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného
časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti
o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum
uzavretia výzvy na 31.12.2019.
Aktualizáciou výzvy sa na základe platnosti a účinnosti Príručky pre prijímateľa nenávratného
finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora
na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, mení sa príloha č.1 Príručka pre
prijímateľa nenávratného finančného príspevku LEADER verzia 1.2 a súvisiace prílohy.
Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle
MAS, t. j. od 12.12.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP
predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.
Dokumenty na stiahnutie:
Aktualizácia výzvy MAS_025/7.5/5_MRR
Aktualizácia výzvy MAS_025/7.5/6_VRR
Príloha č. 1 - príručka pre prijímateľa NFP
Príloha č. 2b - projekt realizácie
Príloha č. 4b - vzor žiadosti o NFP
Príloha č. 5b - oznámenie o spätvzati ŽoNFP
Príloha č. 6b - podmienky poskytnutia prispevku-výberové a hodnotiace kritétia
Príloha č. 8a - stavebný rozpočet
Príloha č. 13a - čestné vyhlásenie k VO
Príloha č. 15a - dokumentacia VO (doc)
Príloha č. 16a - metodický pokyn k sociálnemu VO
Príloha č. 17b - informacia pre žiadateľov
Príloha č. 19b –metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci
Príloha č. 21b - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP
Príloha č. 22b - Formulár žiadosti o výpis z registra trestov
Príloha č. 24b - Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF
Príloha č. 27a - Usmernenie PPA č.10/2017 - aktualizácia č.1
Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritéria pre výber projektov MAS PODHORN
 
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 - príručka pre prijímateľa NFP Leader verzia 1.2. účinná od 2.12.2019 
 

 

Kód výzvy: MAS_025_7.5/6_VRR

Dátum vyhlásenia: 1.9.2019

 
 
Výzva MAS_025_7.5/6_VRR
 
 
Príručka pre prijímateľa
 
Prílohy výzvy
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (20,9 kB)
priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-1-sz.pdf (1,1 MB)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx (198,1 kB)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16,4 kB)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf (149 kB)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (19,2 kB)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov.docx (23,6 kB)
priloha_c_2b-projekt-realizacie.docx (68,9 kB)
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp.pdf (606,2 kB)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (55 kB)
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-1_bsz.pdf (3,2 MB)
Priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx (33,4 kB)
Výber. krit. pre výber projektov BSZ.pdf (495,2 kB)