Vyhlásenie výzvy MAS_025_7.4/2_VRR

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.5.2019Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.5.2019Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.5.2019Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/

Kód výzvy: MAS_025_7.4/2_VRR

Dátum vyhlásenia: 1.7.2019

 

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP

Touto aktualizáciou č.1 MAS Podhoran v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje dátum uzavretia výzvy na 31.12.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS.

 

Výzva MAS_025_7.4/2_VRR

MAS_025_7.4_2_VRR final.pdf (888104)

Výzva MAS_025_7.4_2_VRR aktualizácia.pdf (912464)

 

Prílohy výzvy

priloha_c_2b-projekt-realizacie.docx (70533)
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp.pdf (620756)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (56320)
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-1_bsz.pdf (3382366)
Priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx (34163)
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (21442)
priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-1-sz.pdf (1152597)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx (202807)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16831)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf (152561)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (19648)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov.docx (24141)
Výber. krit. pre výber projektov BSZ.pdf (507082)