MAS_025/7.4/11_MRR

 

Dňa 26.2.2020 MAS Podhoran vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov z PRV 2014-2020 na podopatrenie 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Výzva MAS_025/ 7.4/11_MRR Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 

Výzva MAS_025/7.4/11_MRR.pdf

Prirucka_pre_prijimatela_nfp_LEADER_VERZIA 1.2_BSZ.pdf

Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.2_BSZ.docx

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp (4).pdf

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.2_BSZ.pdf

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx

Priloha_c_15A_Dokumentacia_VO_ziadatel_VERZIA 1.2_BSZ.docx

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx

Priloha_c_22B_Formulár žiadosti o výpis z registra trestov_VERZIA 1.2_BSZ.docx

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF.pdf

Priloha_c_27A_Usmernenie PPA č.10_2017_Aktualizacia č.1.pdf

Výber. krit. pre výber.BSZ.pdf