Vyhlásenie výzvy MAS_025_7.4/1_MRR

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.5.2019Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.5.2019Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.5.2019Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/

Aktualizácia výzvy č. 1- opatrenie 7.4/1_MRR 

Touto aktualizáciou č. 1 MAS PODHORAN v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č.

292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k

podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného

časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti

o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum

uzavretia výzvy na 31.12.2019.

Aktualizáciou výzvy sa na základe platnosti a účinnosti Príručky pre prijímateľa nenávratného

finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora

na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, mení sa príloha č.1 Príručka pre

prijímateľa nenávratného finančného príspevku LEADER verzia 1.2 a súvisiace prílohy.

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle

MAS, t. j. od 12.12.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP

predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Touto aktualizáciou č. 1 MAS PODHORAN v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti

o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 31.12.2019Aktualizáciou výzvy sa na základe platnosti a účinnosti Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora

na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, mení príloha č.1 Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku LEADER verzia 1.2 a súvisiace prílohy. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 18.12.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Príručka pre príjmateľa NFP Leader verzia 1.2 a súvisiace prílohy sú k dispozícii v záložke  Výzvy CLLD, Výzvy PRV, pod jednotlivými výzvami.

Dokumenty na stiahnutie:

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp.pdf (620756)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (56320)
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-1_bsz.pdf (3382366)
Priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx (34163)
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (21442)
priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-1-sz.pdf (1152597)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx (202807)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16831)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf (152561)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (19648)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov.docx (24141)

príloha c.24b koordnacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif.pdf

príloha c.27a uerenie-ppa-c-10_2017-aktualizacia-c-1.pdf
Výber. krit. pre výber projektov BSZ.pdf (507082)

 

Kód výzvy: MAS_025_7.4/1_MRR

Dátum vyhlásenia: 1.7.2019

 

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP

Touto aktualizáciou č.1 MAS Podhoran v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje dátum uzavretia výzvy na 31.12.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS.

 

Prílohy výzvy

priloha_c_2b-projekt-realizacie.docx (70533)
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp.pdf (620756)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (56320)
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-1_bsz.pdf (3382366)
Priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx (34163)
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (21442)
priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-1-sz.pdf (1152597)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx (202807)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16831)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf (152561)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (19648)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov.docx (24141)
Výber. krit. pre výber projektov BSZ.pdf (507082)